சுய வார்ப்புகள். .#1

Posted: February 7, 2013 in சுய வார்ப்புகள். .
Tags:

 

 
 
‘பொய்’களுக்கு
 கொஞ்சம் 
பட்டி டிங்கரிங்
 ஓர்க் பாத்து
 வெள்ளையடிச்சு 
விற்பதற்கு பெயர்தான்
 ‘சத்தியம்’
 செய்தல் 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s