எழுத்துப்பிழைகள்

Posted: February 9, 2013 in எழுத்துப்பிழைகள்

விளக்கொளியில் மங்கித்தெரியும்

வண்ணத்துப்பூச்சியின் நிறங்களாய்

சோதனை காலங்களில்

மனிதனின் மனமும். .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s