காதல் . .

Posted: February 9, 2013 in எழுத்துப்பிழைகள்

love-inspirational-daily

காதல். .

அருங்காட்சியகத்தில்
வைக்கப் பட வேண்டிய
பழங்கால பொருள். .

அகத்தால் மட்டுமே
புலப்படும்
ஆராய்ச்சிப் பொருள். .

கண்கள் செய்யும்
காட்சிப் பிழை. .

கண்ணீர் தரும்
கானல் கனவுலகம். .

முதல் வந்தால்
காவியம். .
மீண்டு
மீண்டும் வந்தால்

காயங்களின் மருந்து. .

இறக்கும் வரை வரும்
வியாதி. .
அஃது இயற்கை நியதி. .

கண்டவுடன் வந்தால்
காமத்தின் வெளிப்பாடு. .
புரிந்துணர்ந்து வந்தால்
தவம்புரிந்த வந்த
வரம். .

அன்பின் பரிணாம வளர்ச்சி. .

காமக் கவிதைகளின்
முதல்வரி. .

உணர்ச்சிகளால் ஒப்பனையிடப்பட்ட
வெறும் சொல். .
கேள்விகளை தொலைத்த

விடைகள். .

விடியல்கள் புலப்படா
இரவுகள். .

இதயச்சூட்டில் வளரும்
தாவரம். .
பட்டு விட்டாலும்
வேர்களால் கொல்லப்படும் இதயம். .

சிலரால் அழகினாலும் வரையறுக்கப்படும். .

அர்த்தங்கள் இன்றியும்
பொருள்படும். .

ஐந்தாவது வேதம். .
ஒன்பதாவது அதிசயம். .
பழம்பெரும் கொலைக்கருவி. .

காதல். .
எச்சில் இலை. .
கற்பக விருட்சம். .

ஆக்கூடுதலாக. .
பெண்மை போல்
காதல்
ஒரு OXYMORON. .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s